fbpx

Ода за човека / Ode for men

Ода за човека / Ode for men

Ода за човека / Ode for men

Какво може да направи човек със собствените си сили?

„Нищо значимо“, ще кажеш и със сигурност ще продължиш аргументацията си с клишираното изречение, гласящо , че човек е една незначителна прашинка на фона на заобикалящата го среда… Какво може да направи той, малкият клет човечец?

А нима науката не е доказала, че клетките ти, малки човеко, са изградени от същите химични елементи, които изграждат планетите, звездите, галактиките, цялата вселена?  Кажи ми, нима вселената не е в теб и ти не си във вселената? Да, човеко, изграден си от звезден прах…В теб гори огънят на същите онези звезди, на които горещо се молиш да сбъднат желанията ти…

Осъзнай се за Бога!

Не, не, прости ми…Не за Бога, направи го за себе си! Спри да чакаш помощта да дойде отвън! Напротив, потърси я вътре в себе си! Застани пред огледалото, вгледай се хубаво в себе си…Точно така, разрови се из най-далечните, най-забутаните кътчета на душата си и ще осъзнаеш че ти, да, ти, човеко, си онова, за което бленуваш. Ти си всичко онова, което търсиш у хората, с които се обграждаш…Трябва ти само смелост, човеко, смелост ти трябва!

Да, сега мислиш за недостатъците си…Мислиш ли,  че съществува нещо перфектно в природата?  Не, чакай, не бързай да отговаряш… Всичко в природата е перфектно благодарение на недостатъци, които допълват цялостната картина… Всяка роза има своите бодли,  всеки величествен елен има смъртоносни рога…Твоите лоши черти засилват влиянието на онези, които считаш за добри и полезни… Ах, да можеше само да овладееш недостатъците си, да се примириш с тях, да ги включиш в щурма към върха… Ще можеш, нали? Разбира се, че ще можеш!

Можеш всичко, човеко! Ти си във вселената и вселената е в теб! Величието е програмирано в твоята ДНК! Роден си да постигаш всичко онова, за което мечтаеш! Но, да, прав си…само и единствено от теб зависи… Готов ли си да го направиш? Можеш ли да обикнеш себе си, да се помириш със страховете си, за да се запътиш още по-устремен към върха?  Готов ли си да откриеш силата в себе си? Да избягаш от зоната си на комфорт, за да откриеш истинското щастие…?

Готов си значи…?

Добре тогава…  Разгърни потенциала си! Разпери крилете си! Лети! Гори, за да живееш преди да се превърнеш в звездния прах, от който си създаден!

________________
English
________________

What can one do with his own strength?

„Nothing Significant,“ you will say, and you will certainly continue with your argument with the slogan saying that one is a minor dust against the backdrop of the surrounding environment … What can he do, the little man?

Was not it science that has proven that your small human cells are made up of the same chemical elements that make up the planets, stars, galaxies, and the whole universe? Tell me, is not true then that the universe is within you and are you not one with the universe? Yes, man is made of stardust … The fire of those same stars burns in you, the same stars to whom you pray to fulfill your desires …

Realize it already, for God’s sake!

No, no, forgive me … Not for God, do it for yourself! Stop waiting for help to come out! On the contrary, look for it within yourself! Stand in front of the mirror, take a good look at yourself … Exactly, it breaks through the farthest, most disturbed corners of your soul and you realize that you, yes, you, the human, you the thing that you dream of. You are all that you are looking for in the people you surround yourself with … You only need courage, man, courage you need!

Yes, now you think about your shortcomings … Do you think there is something perfect in nature? No, wait, do not be in a hurry to answer … Everything in nature is perfect due to flaws that complement the overall picture … Each rose has its thorns, every majestic deer has deadly horns … Your bad traits enhance the influence of those you consider good and useful … Ah, if you could only master your shortcomings, be reconciled with them, turn them into a powerful weapon on your way to the top … You can, can’t you? Of course you can!

You can all, man! You are in the universe and the universe is in you! Divinity is programmed into your DNA! You are born to achieve everything you dream of! But, yeah, you’re right … it’s up to you alone … Are you ready to do it? Can you love yourself that much, can you deal with your fears in order to move with fierce on the way to the top? Are you ready to find the power within yourself? To escape from your comfort zone to discover true happiness …?

и

Well then … Unleash your potential! Spread your wings! Fly! Light the fire inside in order to live before you become the stardust you have been created from!

Коя е Вели Великова? 
Who is Veli Velikova?

Leave a comment

Name
E-mail
Website

Comment