fbpx

Know Your history / Познавай историята си

Know Your history / Познавай историята си

Know Your history / Познавай историята си

What is your definition of “past”, my fellow reader? Something useless? Something you have long ago left behind, because, of course, you do live in the present, staring at the future…? Are you certain? Because I am not.

Why do you think the Antiquity’s greatest minds have established a whole science, exploring the past if it was that useless for the humanity? You are now looking away, preparing yourself for a long, boring lecture, huh?

Well, let me try to provoke you. No matter if you realize it or not you, yes, you exactly are a product of that past you hate so much. You are the result of the choices, which not only you, but the whole society you live in, made… Your “yesterday” undoubtedly has influenced your “today”… And your “tomorrow”…yes, you are thinking straight – your “tomorrow” will be influenced by your “today”…

It seems that you still do not realize why the past is needed… Tell me, how long do you think you will be living? Do you think that your lifetime will be enough for you to assimilate the whole knowledge, the whole experience of those, who had walked on the Earth before you were born? You have to be really naive or cocky in order to believe in a statement as absurd as that…

The past, my fellow reader, is an endless ocean, made of all the knowledge and the experience of those, who had lived before you… The past allows you to watch as a spectator the most important happenings for the human history… It allows you to understand the right and the wrong decisions, made from those, who held the power, in one or another period… It allows you to see the reasons, the occasions, the consequences of the events, which have happened long ago… It allows you to see the world from another viewpoint… It can give you a solution to the everyday’s problems, which seem impossible to be dealt with…

And what do you do? You do throw away that knowledge without even thinking if it could actually benefit you… Without even thinking that it can give you an example of the qualities, which you want to develop in your being and example of qualities, which you want to get rid of… Without thinking that when you look at this past, which you consider useless,  you, yes, you exactly, can change the whole history…

You do not think that with that, you have left behind, you can change everything you can not accept…

Well, yes, you are right. It is your personal choice. You choose to learn from the past or not to… But choose wisely, my fellow reader, because the choice you are about to make will most probably influence your life tomorrow…

______________________
Български
______________________

Какво е миналото за теб, драги ми читателю? Нещо непотребно, нещо, което отдавна си оставил зад гърба си, защото, разбира се, ти живееш в настоящето и гледаш към бъдещето…? Сигурен ли си? Защото аз не съм.

Защо според теб великите умове на Античността са обособили цяла наука, която да се занимава с миналото, ако то беше нам, хората, толкова непотребно?  Извръщаш очи и се подготвяш за поредната отегчителна лекция, а?

Е, позволи ми да опитам да те провокирам. Независимо дали го съзнаваш или не, ти, да, точно ти, си продукт на миналото. Ти си резултат от изборите, направени не само от теб, а от цялото общество, в което живееш. Твоето вчера несъмнено е повлияло на твоето днес… А твоето утре…да, мисълта ти тече в правилната посока – твоето утре ще бъде повлияно от твоето днес…

Изглежда все още не съзнаваш кому е нужно миналото…  Кажи ми, колко дълго мислиш, че ще живееш на таз‘ земя? Мислиш ли, че животът ще ти бъде достатъчен да усвоиш цялото познание, целия опит на онези, извървели земния си път преди теб? Трябва да си наистина наивен и самонадеян, за да дръзнеш да вярваш в такава абсурдна идея…

Миналото, мили ми читателю, представлява един необятен океан от опита и познанието на живелите преди теб… Миналото ти дава възможност да гледаш отстрани значими за човечеството събития… Позволява ти да видиш правилните и грешните решения, взети от онези, в чиито ръце е била властта, в един или друг период.  Позволява ти да видиш причините, поводите, последствията от отминалите събития… Позволява ти да откриеш видиш света през други очи, предоставя ти решение за една или друга привидно неразрешима житейска ситуация…

А какво правиш ти? Захвърляш с лека ръка всичкото това познание без дори да се замислиш дали случайно няма да ти е от полза… Без да се замислиш, че може да ти даде пример за качества, които искаш да развиеш у себе си и за качества, които искаш да промениш… Без да се замислиш, че вглеждайки се в това, непотребно за теб, минало ти, да, точно ти, можеш да промениш хода на историята…

Не се замисляш, че с помощта на онова, което си оставил зад гърба си можеш да промени онова, с което не можеш да се примириш…

Е, да, прав си… изборът е лично твой. Ти избираш да се вгледаш в миналото или не… Ала избирай мъдро, драги ми читателю, защото изборът, който ще направиш вероятно ще повлияе на живота ти още утре…

Leave a comment

Name
E-mail
Website

Comment